Martin Verner
About
Contact


      steel_360x140x6 mm steel, 100x64x36 mm  steel_80x32x28 mm steel_90x40x13 mm steel_60x45x28 mm steel_100x65x42 mm steel_100x46x15 mm steel_70x35x20 mm

 


In his series Meta-Creativity the author deals with the dynamics of the creative process
of jewelry production using traditional goldsmithing techniques. He deliberately denies
the established separation of the creative phase of designing and the subsequent routine
workshop production of the finished design. On the contrary, he subjects the production
process to constant creative exploration and re-evaluation, changes and shifts.
The originally intended basic geometric solids stop at various stages of development
during the production process, remain captive to the residual material and provide
the author with space for contemplation of the ideal proportions and identification
of the right moment to finalize the object. Is the artist's goal to achieve the perfect
form or is it a living creative process in itself? Just like a painter who stops painting
at a certain moment and declares the work finished, a jeweler stops production
at the moment when, in his opinion, the work has its final form.

Meta - CreativityAutor se v sérii Meta-Creativity zabývá dynamikou tvůrčího procesu výroby šperků tradičními
zlatnickými technikami. Záměrně popírá zavedené oddělení kreativní fáze navrhování
a následné rutinní dílenské výroby hotového návrhu. Naopak proces výroby podrobuje
neustálému kreativnímu zkoumání a přehodnocování, změnám a posunům. Původně
zamýšlená základní geometrická tělesa se během procesu výroby zastavují v různých
fázích rozpracovanosti, zůstávají v zajetí zbytkového materiálu a autorovi poskytují
prostor pro kontemplaci nad ideálními proporcemi a identifikací správného momentu
finalizace objektu. Je cílem umělce dosažení dokonalého tvaru nebo je jím živoucí
tvůrčí proces sám o sobě? Stejně jako malíř, který v určitý moment přestane malovat
a prohlásí dílo za hotové, šperkař zastaví výrobu v momentě, kdy má podle jeho
názoru dílo finální podobu.

Meta - Creativity